Schleicher’s Fable in Prometheus & Alien: Covenant

https://www.youtube.com/watch?v=ZTOcA_y1R_U Avis akvāsas ka. Avis, jasmin varnā na ā ast, dadarka akvams, tam, vāgham garum vaghantam, tam, bhāram magham, tam, manum āku bharantam. Avis akvabhjams ā vavakat: kard aghnutai mai vidanti manum akvams agantam.Akvāsas ā vavakant: krudhi avai, kard aghnutai vividvant-svas: manus patis varnām avisāms karnauti svabhjam gharmam vastram avibhjams ka varnā na asti.Tat kukruvants … Continue reading Schleicher’s Fable in Prometheus & Alien: Covenant